• Školský vzdelávací program

   • Náš vzdelávací program je postavený na týchto princípoch:

    • Využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania: vyučujeme nespojité písané písmo Comenia Script, čítanie učíme metódou Sfumato, matematiku Hejného metódou.
    • Učíme deti učiť sa, vštepujeme im základy algoritmického myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie.
    • Vyučujeme v blokoch, čiže dlhších časových úsekoch, počas ktorých prepájame jednotlivé predmety podľa danej témy a prestávky prispôsobujeme potrebám detí.
    • Robíme s deťmi projektové aktivity.
    • Vedieme deti k samostatnosti, pretože si myslíme, že čo dokáže urobiť a vymyslieť dieťa, nemá robiť učiteľ.
    • Vytvárame vlastné vzdelávacie materiály presne podľa potrieb detí.
    • Deti na 1.stupni hodnotíme slovne.