• Rada školy

  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

   Rada taktiež plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 

   Vytvorenie a fungovanie rady školy definuje zákon NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. Rada školy je zložená zo zástupcov zriaďovateľa školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zo zástupcov rodičov. 

   Rada Súkromnej základnej školy, Zavarská 9, Trnava má 5 členov, z toho sú dvaja zástupcami rodičov.